Ekomi
 
Activyl Cat

Activyl Cat

Manufacturer: MSD / Intervet

Availability: Out of stock

Bestrijding en voorkomen  van vlooienbesmetting met een pro-insecticide dat door de vlo moet worden geactiveerd om de dodelijke werking voor volwassen vlooien en larven te krijgen. Veilig voor de kat


Verkrijgbaar in een doosje met 4 pipetten


Unfortunately this veterinary medicine isn’t available in our webshop. You can order this veterinary medicine in the webshop Pharmacy4pets provided that you’ve a valid prescription from a veterinarian.

Login to see price  

BIJSLUITER

Activyl spot-on oplossing voor katten

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder: Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederland Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Intervet Productions S.A. Rue de Lyons 27460 Igoville Frankrijk

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Activyl 100 mg spot-on oplossing voor kleine katten Activyl 200 mg spot-on oplossing voor grote katten Indoxacarb

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN
Werkzaam bestanddeel: Iedere ml bevat 195 mg indoxacarb. Bevat per pipet: Volume (ml) Indoxacarb (mg) Activyl spot-on oplossing voor kleine katten 0,51 100 Activyl spot-on oplossing voor grote katten 1,03 200 Bevat ook isopropylalcohol 354 mg/ml. Heldere, kleurloze tot gele oplossing.

4. INDICATIES
Bestrijding en preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis). Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD). Onvolwassen stadia van vlooien in de directe omgeving van het dier worden gedood na contact met dieren die met Activyl behandeld zijn.

5. CONTRA-INDICATIES
Geen.

6. BIJWERKINGEN
Incidenteel kan een korte periode van speekselen voorkomen als het dier de plaats van toediening direct na de behandeling likt. Dit is geen teken van intoxicatie en verdwijnt binnen enkele minuten zonder behandeling. Correcte toediening (zie rubriek 9) zal het likken van de toedieningsplaats tot een minimum beperken. Tijdelijk krabben of haaruitval op de plaats van toediening kan voorkomen. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk zonder behandeling. De toediening van het product kan tijdelijk een lokale, vettige aanblik of haarklitten op de toedieningsplaats geven. Een droog, wit residu kan ook worden waargenomen. Dit is normaal en zal in het algemeen binnen een aantal dagen na toediening verdwijnen. Deze veranderingen zijn niet van invloed op de veiligheid of werkzaamheid van het middel. De frequentie van het optreden van bijwerkingen is gedefinieerd aan de hand van de volgende indeling: - zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling) - vaak (1 tot 10 van de 100 dieren) - soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren) - zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren) - zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief op zichzelf staande meldingen). Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Kat.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG
De aanbevolen dosering is 25 mg indoxacarb/kg lichaamsgewicht, equivalent aan 0,128 ml/kg lichaamsgewicht. Onderstaande tabel geeft aan welke pipet moet worden gebruikt overeenkomstig het gewicht van de kat: Gewicht van de kat (kg) Te gebruiken grootte van de pipet ≤ 4 Activyl spot-on oplossing voor kleine katten > 4 Activyl spot-on oplossing voor grote katten Na enkelvoudige toediening zal het diergeneesmiddel vlooieninfestaties gedurende ten minste 4 weken voorkomen.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Open een sachet en haal de pipet eruit. Stap 1: Het dier dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen. Stap 2: Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet op de huid bij de basis van de schedel. Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.

10. WACHTTERMIJN
Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos, folie en pipet. Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:

De veiligheid is niet aangetoond bij katten jonger dan 8 weken. De veiligheid is niet aangetoond bij katten lichter dan 0,6 kg.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Men dient ervoor te zorgen dat de dosis wordt aangebracht op een plaats waar het dier het niet kan aflikken en te verzekeren dat dieren elkaar niet likken direct na de behandeling. Men dient ervoor te zorgen dat de inhoud van de pipet of de toegediende dosis niet in contact komt met de ogen van het te behandelen dier en/of andere dieren. Het product blijft werkzaam na gebruik van een shampoo, onderdompeling in water (zwemmen, baden) en blootstelling aan zonlicht. De dieren mogen echter niet zwemmen of met shampoo gewassen worden binnen 48 uur na behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Houd het product in het sachet tot gebruik. Dit product is zeer brandbaar. Houd op afstand van hitte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling. Dit product bevat indoxacarb. Personen met een bekende overgevoeligheid voor indoxacarb dienen dit product niet te gebruiken. Vermijd contact met de ogen. Spoel langzaam en voorzichtig met water indien dit toch optreedt. Was de handen direct na gebruik. Het sachet is kindveilig. Houd de gebruikte pipet buiten het zicht en bereik van kinderen. Dracht: Niet gebruiken tijdens de dracht Lactatie: Het gebruik wordt niet aanbevolen tijdens de lactatie. Vruchtbaarheid: Niet gebruiken bij fokdieren.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Geneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA): http://www.ema.europa.eu/.

15. OVERIGE INFORMATIE
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Doos met 4 pipetten 

Kanalisatie: UDA = Prescription Only Medication-VP

Manufacturers
Your advantage
  • Quality and Service from the vet
  • Competitive prices
  • Secure payment
  • Low shipping cost
Payment options

Compare Products

You have no items to compare.